Centrální objekt magistrátních služeb (COMS) pokračuje v další fázi dislokační studie

Centrální objekt magistrátních služeb (COMS) pokračuje v další fázi dislokační studie

Projekt výstavby Centrálního objektu magistrátních služeb (COMS) přechází do další fáze tvorby dislokační studie, která prověřuje prostorové nároky Magistrátu města Brna. Zpracovatelem dislokační studie je Ateliér Velehradský a jeho tvorba se skládá ze tří fází – „návrh“, „koncept“ a „čistopis“. Únorový Přípravný výbor, který se stává ze zástupců MMB, společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., na kterém byl osobně přítomen i tajemník MMB, zadal pokyn zpracovateli studie pokračovat v dalším stupni dislokační studie, posunul ho tedy do fáze „koncept“.

“Je potěšující, že se projekt vyvíjí a směřuje postupnými kroky k realizaci. První fáze, návrh, byla velmi náročná, neboť vyžadovala vysokou míru součinnosti se zaměstnanci magistrátu. Chtěl bych jim a především panu tajemníkovi velmi poděkovat za vstřícnost a ochotu podílet se na tvorbě veškerých nutných podkladů,” uvedl předseda představenstva COMS Jakub Hruška.

V první fázi dislokační studie byl zpracovatelem vytvořen online dotazník, který sloužil pro sběr dat o jednotlivých odborech Magistrátu města Brna, personálním obsazení a potřebném zázemí. Na základě těchto dat byl vytvořen návrh. V této fázi dislokační studie byly prověřeny prostorové nároky, plochy a dispoziční uspořádání jednotlivých částí budovy. Bylo vytvořeno také provozní schéma celého objektu, včetně komunikačního systému.

“Aktuálně se pracoviště brněnského magistrátu rozprostírají ve 14 budovách úřadoven, které jsou povětšinou historickými budovami. Z tohoto důvodu nelze provádět mnohá technická opatření pro modernizaci úřadoven. Vytvořením Centrálního objektu magistrátní služeb dojde v první řadě ke sloučení magistrátních pracovišť, což jednoznačně zefektivní provoz magistrátu, bude to dobrá zpráva jak v otázce nákladů na provoz, tak především pro všechny Brňany, kteří budou mít veškeré služby úřadu na jednom místě,” dodává předseda představenstva COMS Jakub Hruška.

Další fází je koncept, který zpřesní podklady získané v předcházejícím šetření a nasměřuje projekt k optimalizaci provozu. Výsledek „konceptu“ dislokační studie bude předložen k projednání Radě města Brna. Na základě jejího rozhodnutí bude dislokační studie ukončena dopracováním třetí fáze – „čistopis“ – která bude sloužit jako hlavní zadávací dokumentace pro navazující stupně projektové dokumentace. Následná realizace projektu Centrálního objektu magistrátních služeb by mimo sloučení detašovaných pracovišť a optimalizace času občana zaručil také dopravní dostupnost a obslužnost místa, vstřícnost magistrátu vůči občanům, hospodárnost ve smyslu energetické náročnosti a ušetření výdajů i v oblasti ekonomické.

“Po ukončení fáze návrh nastává fáze koncept, na kterou má zpracovatel 180 dní. V rámci této doby bude probíhat obousměrná komunikace k jednotlivým odborům magistrátu, na základě, které dojde ke zpřesnění řešení objektu a zapracování připomínek a návrhu jednotlivých odborů magistrátu. Cílem této fáze je optimalizovat provoz magistrátu, tedy úspora technického vybavení a personálního obsazení. Dalším cílem je také optimalizovat potřebný čas občana, který bude mít možnost si vyřídit vše potřebné na jednom místě, a tedy nebude nutné pro vyřízení potřebných dokumentů cestovat po Brně z jednoho místa do druhého,” dodal Jakub Hruška.